Новини з курсів

 Шановні колеги!
З 14 по 28 квітня 2014 року  проходять курси підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури під керівництвом заступника завідувача кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін ЗОІППО, кандидата філологічних наук, доцента Г.Р.Корицької.


НАГАДУЄМО, що відповідно до наказу відділу освіти, молоді та спорту від 25.03.2014 р. №205 "Про впровадження та функціонування віртуальних освітянських спільнот Вільнянського району на порталі ЗапоВікі" необхідно ТЕРМІНОВО, до 
25 квітня 2014 р. зареєструватися на  новій платформі ЗапоВікі.


Презентація: Як працювати на Calameo? (вчимося новому!)
Соціокультурна змістова лінія (лекція Г.Р.Корицької)

доцент кафедри філософії та суспільно-
гуманітарних дисциплін
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
Реалізація соціокультурної змістової лінії на
уроках української мови
         Стаття є спробою осмислення необхідності формування соціокультурної компетентності школярів на уроках української мови. Зокрема розкривається авторське бачення реалізації соціокультурної змістової лінії на уроці, визначаються основні шляхи її досягнення.
         Ключові слова: соціокультурна компетентність, соціокультурна змістова лінія, культурологічний аспект, «соціокультурне зростання», культуротворчі знання й вміння, полікультурне суспільство.
Необхідність розвитку національно свідомої, духовно багатої мовної особистості в незалежній українській державі зумовлює потребу формувати в школярів соціокультурні знання й вміння, виховувати шанобливе ставлення до життєдайного джерела народної мудрості, продовжувати кращі традиції минулого, примножувати їх, вміло трансформувати в сучасне життя, бо «…історія культури нашого народу визначається передусім тим, що ми нізвідкіля не прийшли, на своїй землі ми були завжди. Це означає, що в етносі своєму зберігаємо поряд із рисами надбаними, позиченими, глибочезну архаїчність, яка, попри всі струси та зміни, усі суспільні та історичні катаклізми, певною мірою залишається незмінною. Ми не садимо свого мисленого дерева заново в нову землю, але весь час прищеплювали нові цивілізаційні пагони до старого. Не завжди те дерево цвіло, часом і присихало, але старе гілля зрізувалося, а нове проростало» [12, 6].
На уроках мови, літератури, в позаурочний час повинно відбуватися «соціокультурне зростання» учня. Учителю-словеснику випадає найпочесніша, найвідповідальніша місія допомогти учнівській молоді прилучитися до культурної скарбниці українського народу. Зауважимо, що на сучасному етапі процес освоєння культурної спадщини має свої особливості. Тенденція переосмислення ролі й значення культурної спадщини полягає у прагненні не лише зберегти її в первісному вигляді, а й активно ввести у формат теперішнього життя. Відкриття нового в старому спонукає не механічно використовувати надбання минулих поколінь, а вивчати його й активно вводити в сучасну соціокультурну ситуацію, розуміти спадкоємність художніх цінностей. Адже «…культура – це насамперед пам’ять. Тому вона завжди пов’язана з історією, завжди передбачає неперервність морального, інтелектуального, духовного життя людини, суспільства» [7, 550].
У кінці 80-х на початку 90-х років минулого століття в школах завзято почали впроваджувати курси, уроки народознавства, що дало потужний поштовх повернутися «обличчям» до минулого. Вчителі складали програми курсів, добирали дидактичний матеріал на народознавчій основі, створювали світлиці, проводили народні свята… Загалом почалася «народознавча революція» в педагогіці, яку охрестили (і в деякій мірі слушно) «шароварщиною». Однак, хоча через часткове формування культуротворчих знань, умінь, почалося зародження в освітньому змісті системи відомостей про національну культуру як квінтесенції для функціонування мови, мовлення. Втім методична організація роботи щодо впровадження в освітній процес культурологічного аспекту вимагала певної перебудови, насамперед змісту й структури програм та системи роботи над засвоєнням учнями соціокультурних відомостей.
Актуальність проблеми. У самій методиці викладання української мови соціокультурна змістова лінія виокремилася в одну з провідних лише в Державних стандартах. Одним з пріоритетів змісту освіти, що висувається в Концепціях мовної, літературної освіти 12-річної школи, є забезпечення соціокультурної компетентності школярів. Таким чином проблема комплексного формування соціокультурної компетентності учнів є насущною. Особливої актуальності вона набуває у зв’язку з тим, що більшість школярів має поверхові знання з нашого минулого, не зовсім чітко орієнтується в соціумі, та й загалом, як показує практика, для розвитку комунікативного мовлення учнів допомагатимуть такі зразки текстів, завдань, вправ, які мають високий навчально-виховний потенціал. Важливість проблеми обумовлюється й піднесенням ролі української мови в державі, тими процесами реформування національної освіти, які наявні в суспільстві. На сьогодні сучасній школі потрібні такі форми й методи роботи, які відповідали б розвитку людини, її духовності, сприяли б розкриттю розумових здібностей дитини.
Реалізація соціокультурної мети навчання передбачає не лише набуття учнями певних знань, необхідних і достатніх для спілкування, а й виправдане їх використання в житті.
Мета статті – звернути увагу вчителя-словесника на деякі шляхи формування соціокультурної компетентності учнів на уроках української мови; запропонувати вправи, котрі філолог може використати під час реалізації вищеозначеної змістової лінії.
Організація навчання української мови здійснюється на основі застосування й поєднання основоположних дидактичних і методичних принципів (взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку; демократизації й гуманізації; особистісної орієнтації; комунікативно-діяльнісного; органічного поєднання навчання мови й мовлення як засобу й способу мовленнєвої діяльності; практичної спрямованості; соціокультурного) [11, 9-14], то й ефективність процесу формування соціокультурної компетентності учня буде залежати від цілісного сприйняття ним функціонування різних мовних понять, явищ, норм, утверджуватиме світоглядні, морально-етичні, духовні якості, сприятиме прояву інтелектуальної особистості тощо.
Основними завданнями, які необхідно реалізувати для досягнення соціокультурної мети, є:
·        вироблення в учнів уміння взаємодіяти з іншими людьми в полікультурному суспільстві;
·        залучення школярів на практиці ефективно застосовувати набуті знання й уміння;
·        формування духовного світу учнів, ціннісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів;
·        виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.
Що має зробити вчитель, щоб вирішувати завдання формування соціокультурної компетентності учнів і який результат з позиції діяльнісного підходу може свідчити про його здійснення?
Учитель
Учень
1. Здійснює відбір соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Естетична культура» тощо.
2. Використовує на уроках високохудожні взірці світової культури.
3. Спонукає учнів до практичного використання знань в позакласній діяльності, до науково-пошукових досліджень.
4. Враховує середовище, в якому живе дитина, її оточення.
5. Виховує людину нового покоління.

1. На практиці використовує набуті культурологічні знання й вміння (в усних відповідях, письмових висловлюваннях).
2. Бере участь у позакласній діяльності.
3. Набуває досвіду шляхом науково-пошукових досліджень, самоосвітою.
4. Толерантно ставиться до людей, представників інших етнічних, релігійних, расових ознак.

Оскільки змістове наповнення соціокультурної лінії відбувається завдяки відбору соціокультурних відомостей освітніх галузей «Мови і літератури», «Суспільствознавство», «Естетична культура» [11, 6] тощо, то формування соціокультурної компетентності передбачає оволодіння школярами знаннями про природні, економічні, історичні, суспільні, культурні особливості країни, в якій вони живуть, а також зумовлює глибше розуміння власної духовно-культурної автентичності через усвідомлення традицій світової культури.
Реалізація методики формування соціокультурної компетентності учнів у процесі навчання передбачає використання системи засобів:
-         навчальних програм;
-         методичних комплексів;
-         навчально-методичних посібників.
Аналіз програм, підручників, навчально-методичного інструментарію засвідчує необхідність систематичної цілеспрямованої роботи над реалізацією соціокультурної змістової лінії, бо «соціокультурний блок програм дає змогу уникнути випадковості й безсистемності в доборі дидактичного матеріалу, які мали місце в традиційній системі навчання мови, спрямувати процес збагачення мовлення учнів на задоволення потреб їхнього мовленнєвого розвитку», – зауважує Н.Бондаренко [1, 10].
Ядром активізації пізнавальної діяльності учнів, засобом формування їх  мовленнєвої культури виступає текст. Текст втілює культуру в собі, в ньому закладена інформація, що відображає соціокультурну специфіку мовної спільноти, тому є основною одиницею сучасної культурологічної освіти. Тексти є універсальним засобом акумуляції людського досвіду. Вивчення мовних і мовленнєвих явищ має здійснюватися на текстовій основі, яка систематично розширює кругозір, ознайомлює з найвидатнішими постатями, подіями національної історії та культури, матеріальними й духовними пам’ятками, із звичаями й традиціями українського народу, що мають неминущу цінність не лише для української, а й для світової культури. Система текстів повинна наповнювати освітній зміст соціокультурної змістової лінії. Комплекс завдань, визначений учителем, має забезпечити встановлення взаємозв’язків виучуваного мовного поняття з попереднім. При доборі текстів певної тематики необхідно враховувати індивідуальні особливості дитини. Важливо, щоб дитина «не загубила» отриману раніше інформацію з певної теми в наступному класі. Для ілюстрації пропонуємо тексти для контрольних диктантів, які пов’язані з темою «Народні свята України»
5 клас
Різдво
Різдво – найдавніше наше свято. Походить воно з часів, коли предки ще не були християнами. У ті часи його відзначали на честь сонця Дажбога. Коли предки стали християнами, в цей час почали святкувати день народження справжнього Бога – Ісуса Христа. Тому в цьому святі збереглося багато старих звичаїв, які поєднані тепер з християнством.
Різдво починається святвечором. У святвечір на Україні не їдять м’яса, молока, яєць… Кутя – головна страва на святвечір. До куті готується узвар. Борщ варять у цей день з рибою чи сухими грибами, подекуди «з вушками», вареники з капустою, подають свіжу або солону рибу, інші пісні страви (за П.Волиняк).
Примітка – «вушка» – вареники з грибами, які додають до борщу.
6 клас
Дідух
Традиційною українською символікою на різдвяно-новорічні свята був дідух. Виготовляли його з куля або ж першого зажинкового снопа. Кільканадцять пучків, окремо обплетених соломинками, ув’язували в пишний вінок. Зразу робили триральчате розгалуження для того, щоб дідух міг рівно стояти. Верхівка новорічного вінка нагадувала конусоподібний сніп з безліччю колосся. За гілки ж дідуха правили зібрані докупи пучки. Це справді був високомистецький витвір, що аж ніяк не поступався сучасним нашим ялинкам.
У світлицях дідуха ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову функцію він виконував протягом усіх різдвяних свят. Постійним його місцем були покуть, стіл. Будь-які ритуальні дійства неодмінно поєднувалися з обрядовим вінцем. Дідухом користувалися практично на всій території України (за В.Скуратівським).
7 клас
Святвечір
Ланцюжок веселих і дзвінких зимових свят відкриває Різдво. Святкування Різдва починалося напередодні – у святвечір, різдвяне надвечір’я.
Святвечір – це останній день зимового посту – «Пилипівки», тому господарка готувала лише пісні страви. Не рахуючи хліба, їх мало бути 12. Посередині стола поруч зі свічкою, що стояла в склянці із зерном, лежав калач. Найважливіші обрядові страви: кутя – ритуальна пшенична каша з медом і узвар – компот із сушених фруктів.
Перед вечерею діти залазили під стіл і кричали: «Кво, кво, кво! Завтра в нас Різдво!» Хтось із дорослих тріпав їх за чуби, щоб кури неслися.
Перед тим як приступити до вечері, господар надбирав трохи куті в ложку й підкидав її вгору. По зернах, що приклеювалися до стелі, родина гадала про майбутній урожай… (За В.Супруненком).
На прикладах вищенаведених текстів ми проілюстрували можливість систематичного використання певної соціокультурної тематики. Безумовно, формується цілісне уявлення про це свято, коли вчитель продовжуватиме застосовувати інформацію у 8-12 класах, на уроках літератури, в позаурочній діяльності, а це спонукатиме учнів до осмислення його значення для людини, до використання відомостей у житті.
На підвищення ефективності набуття учнями соціокультурних знань впливає використання вдало дібраних засобів навчання: дидактичний матеріал, наочність, технічні засоби. Саме «дидактичний матеріал поєднується з усіма методами навчання, ілюструє теоретичні положення, сприяє успішному розвитку мовних умінь і навичок, збагачує інтелектуальну й емоційну сферу учня, формує його моральні переконання» [8, 156]. Дидактичний матеріал, об’єднаний певною тематикою, в комплексі ілюструє явище, допомагає учням цілісно сприйняти його. Важливо, на наш погляд, використовувати тематичні блоки для реалізації як мовної, так і мовленнєвої змістових ліній. Учитель повинен проявляти послідовність у доборі завдань, вправ, наочності, а також у застосуванні технічних засобів.
На уроках розвитку зв’язного мовлення також повинна спрацьовувати певна система в доборі культурологічних текстів. Для проведення різних видів мовленнєвої діяльності рекомендуємо власні навчально-методичні посібники (в основі створення яких лежить соціокультурний принцип), які пройшли апробацію в Лабораторії мовно-літературної освіти при кафедрі філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти [5; 6; 9; 10], за якими працюють в багатьох школах України.
Безперечно, в чинних підручниках, навчально-методичних посібниках наявні вправи, завдання, які певною мірою сприяють формуванню соціокультурної компетентності учнів. Однак їх кількість недостатня, відсутня система, яка б гармонійно поєднувалась із систематичним курсом мови, забезпечувала б реалізацію мовленнєвої компетенції.
У цій статті дається лише загальна характеристика роботи над формуванням соціокультурної компетентності учнів. Конкретніше про формування окремих різновидів умінь йтиметься в наступних статтях.
Література
1.     Бондаренко Н. Проблеми словникової роботи на уроках української мови та шляхи їх розв’язання // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 8. - С. 10.
2.     Державний стандарт // Освіта України. - 2004. - № 5. - 20 січня.
3.     Збірник диктантів для 5-11 класів: На народознавчій основі / Л.О.Бурлачко, Г.Р.Гузовська, Л.І.Люта, Г.І.Протасавицька. - К.: Абрис, 1995. - 222 с.
4.     Концепція мовної освіти 12-річної школи (українська мова). (Проект) // Українська мова і література в школі. - 2002. - № 2.
5.     Корицька Г.Р. Витоки (виховні години, свята). - Запоріжжя: Просвіта, 2004. - 144 с.
6.     Корицька Г.Р. Перекази з української мови (на народознавчій основі). 5-9 класи. - Запоріжжя: Просвіта, 2002. - 208 с.
7.     Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. проф. А.Яртися та проф. В. Мельника. - Львів: Світ, 2005. - 568 с.
8.     Методика навчання української мови в середніх закладах / Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк. - К.: Ленвіт, 2004. - 400 с.
9.     Мовленнєва діяльність. 5-8 класи. / Упорядник Г.Р.Корицька. Вид. 2-ге. - Запоріжжя: Просвіта, 2005. - 124 с.
10. Мовленнєва діяльність. 9-11 класи. / Упорядник Г.Р.Корицька. Вид. 2-ге. - Запоріжжя: Просвіта, 2006. - 120 с.
11. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи (Автори – Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф). - К.: Перун, 2005.
12. Шевчук В. Мислене дерево. - К., 1989.